Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HDR 

Artikel 1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen en door ons aangegane overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HDR voor de uitvoering waarvan door HDR derden dienen te worden betrokken.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen, dat u met onze voorwaarden akkoord gaat.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW), behalve gebruikte, (marge)producten: deze zijn exclusief BTW.
2.2. Alle offertes van HDR hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld. Een offerte vervalt indien het product, waarop de offerte betrekking heeft, in tussentijd niet meer leverbaar is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.
2.4 De klant is de prijs verschuldigd, die HDR in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door HDR worden gecorrigeerd.
2.5 Alle prijzen op de website van HDR zijn vrijblijvend. Zij behoudt zich het recht voor om de prijzen in te trekken. Alle prijzen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.
2.6 HDR kan niet aan haar offertes of prijzen worden gehouden, wanneer de klant redelijkerwijs kan begrijpen, dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en, tenzij anders aangegeven, voor kosten en risiko van koper. 
3.2 De levertijd in Nederland bedraagt in de meeste gevallen 1 tot 2 werkdagen, naar België 3 tot 5 werkdagen.
3.3 Wanneer een overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, niet door HDR kan worden gerealiseerd, zal HDR de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte brengen.
3.4 De klant heeft in geval van overschrijding van een termijn de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via e-mail) te melden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
3.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
= via iDEAL (NL)
= via PayPal
= via Bancontact Mister Cash (BE)
= vooraf overmaken
= betaling bij afhalen
= netto binnen 8 dagen na factuurdatum (alleen op speciale afspraak)
HDR kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
4.2 In geval van niet tijdige betaling is HDR bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.
4.3 Overeenkomsten, waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet is voldaan, komen automatisch te vervallen.

Artikel 5. Retourzendingen
5.1 Geen enkele retourzending wordt aanvaard zonder dat hierover vooraf contact is geweest en geschiedt op kosten van de afnemer.
5.2 Reclames dienen uiterlijk acht (8) dagen na factuurdatum te zijn ingediend.
5.3 Voor retourzendingen uit het buitenland gelden bijzondere voorwaarden in verband met herinvoer en BTW.
5.4 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling indien het product is gebruikt en/of  beschadigd of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
5.5 De koper draagt de kosten en het risiko van de retourzending.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door HDR in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van HDR totdat volledige betaling door de klant heeft plaatsgevonden.
6.2 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van HDR veilig te stellen.
6.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om HDR daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6.4 Voor het geval HDR haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan HDR  en door HDR aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van HDR zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 7. Garantie en reclames
7.1 De door HDR te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 
7.2 Garantie geldt alleen op nieuwe handelsgoederen en zoals deze door de leverancier/producent zijn aangegeven. Voor gebruikte goederen en goederen gebruikt in competitie en/of wedstrijdverband vervallen de garantie en recht op retourzending en wordt deze met een coulancebeleid per geval behandeld.
7.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, danwel zonder schriftelijke toestemming van HDR door de klant en/of door derden aan de zaak wijzigingen zijn aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden, waarop HDR geen invloed kan uitoefenen.
.4 Eventuele gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk (via e-mail) aan HDR te worden gemeld.
7.5 Wanneer de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 
Artikel 8. Afkoelingsperiode
8.1 Na ontvangst van de bestelling heeft de klant dertig (30) kalenderdagen het recht de koopovereenkomst schriftelijk (via e-mail) te ontbinden en de bestelling te retourneren.
8.2 Eventuele gedane betalingen zullen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de retourzending worden terugbetaald.
8.3 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling, indien het product is gebruikt en/of beschadigd of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
8.4 De koper draagt de kosten en het risiko van de retourzending.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van HDR uit hoofde van de overeenkomst met de klant is beperkt tot een bedrag ter hoogte van maximaal de overeengekomen prijs.
9.2 HDR is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de klant het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden geleverd of beschikbaar gesteld.
9.3 HDR is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de klant of enige andere gevolgschade.
9.4 De klant vrijwaart HDR uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
9.5 HDR distantieert zich hiermee nadrukkelijk van de inhoud van op aan haar website gelinkte websites van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Betwisting: In principe alleen met tussenkomst van een onafhankelijk terzake kundig persoon, op ieder's kosten, alvorens gerechtelijke stappen, op kosten van de klant, worden genomen.
10.3 Alle geschillen, verbandhoudend met /voortvloeiend uit de met HDR aangegane overeenkomst, en die niet in overleg kunnen worden oplost, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

5 augustus 2015